Winkelwagen

0

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.

Naar de winkel

ångerrätt

ångerrätt

Konsumenter har fjorton dagars uttag.

ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

  • Avtal om tillhandahållande av tjänster, inklusive finansiella tjänster, vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har kontroll över och som kan inträffa inom ångerfristen, särskilt tjänster relaterade till aktier, med aktier i öppen- avslutade investeringsfonder i den mening som avses i punkt 1 4 i kapitalinvesteringsbalken och med andra omsättbara värdepapper, utländsk valuta, derivat eller penningmarknadsinstrument..
  • Kontrakt för tillhandahållande av tjänster inom områdena icke-bostäder, transport av varor, biluthyrning, leverans av mat och dryck och tillhandahållande av andra tjänster relaterade till fritidsaktiviteter, om avtalet anger ett specifikt datum eller en viss period för tillhandahållandet .

Exempel på uttagsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.) Email: info@logo-burg.com

– På Peter Racz, Natura Holz Toy SRL 

– Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande

Varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)

– Beställd den (*)/mottagen den (*)

– Namn på konsument(er)

– Adress till konsument(er)

– Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)

– datum


(*) Stryk det som inte är tillämpligt.